Cando se pode cancelar un plan de pensións?

Repasamos os casos nos que se pode cancelar un plan de pensións antes da xubilación

Os plans de pensións son vehículos de aforro a longo prazo nos que, por principio, o capital achegado non se pode recuperar ata o momento da xubilación do titular. Para compensar esta liquidez restrinxida, ofrecen outras vantaxes, como os atractivos incentivos fiscais na achega.

Porén, existen unha serie de casos excepcionais ou continxencias baixo as que se pode rescatar o plan de pensións de maneira anticipada.

Estes casos corresponden, na súa maioría, a situacións excepcionais nas que se prevé que o partícipe poida necesitar o diñeiro achegado ao plan, polo que a lei permite o seu rescate total, desde que se cumpran uns estritos requisitos que se detallan a seguir.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Incapacidade laboral do titular

A lexislación permite rescatar o plan de pensións e recuperar o capital aforrado se o titular demostra atoparse en situación legal de incapacidade laboral recoñecida polo organismo competente, nas formas de incapacidade permanente total, incapacidade permanente absoluta ou grande invalidez. Cómpre achegar toda a documentación que acredite estas situacións para poder facer efectivo o rescate.

É importante sinalar que, se por calquera motivo se perdese a condición de incapacidade para traballar, perderíase tamén o dereito a seguir recibindo as rendas do plan de pensións.

Situación de dependencia

Para cancelar un plan de pensións por esta continxencia, o titular debe demostrar que se atopa en situación de dependencia severa ou gran dependencia, segundo o que se dispón no baremo establecido no Real Decreto 504/2007, de 20 de abril.

Enfermidade grave

Para a continxencia de enfermidade grave, a lei contempla un abano de cobertura máis amplo que nos anteriores preceptos. Así, poderase rescatar un plan de pensións por este suposto tanto se padece a enfermidade grave o propio titular do plan coma se é o seu cónxuxe, algún dos ascendentes ou descendentes daqueles en primeiro grao ou unha persoa que dependa do partícipe ou conviva con el, en réxime de tutela ou acollemento.

Por outra banda, considérase enfermidade grave calquera doenza ou lesión que incapacite temporalmente para a ocupación ou actividade habitual da persoa durante un período continuado mínimo de tres meses, e que requira intervención clínica de cirurxía maior ou tratamento nun centro hospitalario.

Do mesmo xeito, tamén se inclúen as doenzas ou lesións con secuelas permanentes que limiten parcialmente ou impidan totalmente a ocupación ou actividade habitual da persoa afectada, ou a incapaciten para a realización de calquera ocupación ou actividade, requira ou non, neste caso, asistencia doutras persoas para as actividades máis esenciais da vida humana.

Para rescatar o plan de pensións baixo este suposto será necesario, como nos anteriores, acreditar o estado de enfermidade grave segundo o recollido anteriormente, mediante a axeitada documentación médica.

Falecemento do titular

No momento do falecemento do titular do plan de pensións, os dereitos acumulados recibiranos os beneficiarios designados previamente polo titular. De non haber designación específica de beneficiarios, serán os herdeiros legais quen reciban o capital.
Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Situación de desemprego de longa duración

Un plan de pensións tamén pode cancelarse no caso de que o seu titular se atope en situación legal de desemprego de longa duración. Para iso, deberán acreditarse tres requisitos:

 • 1. Estar en situación legal de desemprego.
 • 2. Estar inscrito como demandante de emprego.
 • 3. Esgotar a prestación contributiva por desemprego ou non ter dereito a ela.

Pola súa banda, os traballadores autónomos tamén poderán cancelar o seu plan de pensións por desemprego de longa duración se xa esgotaron todas as prestacións e axudas que lles corresponden por desemprego e están debidamente rexistrados como demandantes de emprego.

Tras 10 anos de antigüidade no plan

Tras a última reforma lexislativa incluíuse a posibilidade de rescatar aquelas participacións do plan de pensións que teñan unha antigüidade mínima de 10 anos contando en todo caso desde o 1 de xaneiro de 2015. Desta forma, os clientes de plans de pensións que cumpran con ese requisito de antigüidade poderán comezar a rescatar as devanditas achegas desde o 1 de xaneiro de 2025.
CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
 • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
 • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

 • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
 • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
 • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
 • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
 • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?