Xestións bancarias en caso de herdanza ou falecemento

Guía de axuda a herdeiros para coñecer os pasos e xestións bancarias que deben realizar en caso de herdanza ou falecemento

No BBVA somos conscientes da dificultade que pode implicar a tramitación dunha herdanza. Para axudarte, elaboramos unha guía con información práctica e detallada sobre as xestións necesarias para completar o proceso.

Ademais, pomos á súa disposición un equipo de especialistas en testamentarías para atendelo e resolver calquera dúbida que lle poida xurdir. Podes contactar con eles nas seguintes canles e horarios:

 • Enviando o documento que encontrará na páxina 10 deste documento, para facilitar os datos de contacto, ao enderezo de correo: atencionherederos@bbva.com.
 • Horario de atención: Luns a venres de 9.00 a 18.00 h

Esperamos que esta guía che resulte de útil.

Báner superior Contas sen comisións Báner superior Contas sen comisións

Coñece a Conta En liña sen Comisións

Pasos que debo seguir

1. Solicitude do certificado de posicións, estado actual das posicións e movementos das contas.

2. Acreditación. Entrega por parte do solicitante/herdeiro da documentación necesaria para a identificación de herdeiros:

 • Certificado de defunción.
 • Certificado das últimas vontades.
 • Testamento ou acta de notoriedade.

3. Emisión do certificado de posicións, estado actual das posicións e movementos das contas.

4. Solicitude de tramitación. O interesado poderá iniciar a tramitación asinando a nota de encargo.

5. Adxudicación de herdanza. Entrega por parte do solicitante/herdeiro da documentación necesaria para a adxudicación:

 • Documento público de aceptación e adxudicación da herdanza ou documento privado de partición.
 • Liquidación do imposto de sucesións e a carta de pagamento, exención ou prescrición do imposto.
 • Indicacións adicionais de herdeiros.
 • Instrucións de cotitulares se é o caso.

6. Execución e repartimento. O BBVA procede ao reparto e asignación dos bens conforme á documentación achegada no punto anterior.

Documentos que podo necesitar

Nota de encarga

 • Que é: documento mediante o cal o interesado manifesta o seu interese en iniciar a tramitación do expediente de testamentaría.
 • Como se obtén: en calquera oficina BBVA, e pode ser asinado polo interesado no mesmo momento da súa solicitude.

Certificado literal de defunción

 • Que é: documento oficial para acreditar ao BBVA o falecemento. O certificado expedido debe ser o denominado literal.
 • Como se obtén:
  • Acudindo ao Rexistro Civil do lugar onde ocorrese o falecemento, achegando o DNI da persoa que solicite o certificado e indicando o nome/apelidos do falecido, data e lugar do falecemento.
  • Dirixindo unha carta ao Rexistro Civil, indicando o nome e o enderezo postal ao que se vaia enviar o certificado, facendo constar na solicitude o nome/apelidos e DNI da persoa que solicita o certificado e os seus datos de contacto, así como o nome/apelidos do falecido, lugar e data do falecemento.
  • Desde a web do Ministerio de Xustiza, en caso de tratarse de Rexistro Civil informatizado.

Certificado de últimas vontades

 • Que é: documento que acredita se unha persoa outorgou testamento e ante que notario. Deste xeito, os herdeiros poderán dirixirse ao devandito notario e obter unha copia autorizada do testamento.
 • Como se obtén: unha vez transcorridos polo menos 15 días hábiles desde a data de falecemento a través do modelo tributario 790. O modelo 790 pode conseguirse:
  • Nas xerencias territoriais do Ministerio de Xustiza, e/ou nos rexistros civís de toda España.
  • Na web do Ministerio de Xustiza
  • Na Oficina Central de Atención á Cidadanía de Madrid.

A taxa que recolle o modelo 790 pode facerse efectiva en calquera oficina BBVA e poderá presentarse:

 • Nas xerencias territoriais do Ministerio de Xustiza ou na Oficina Central de Atención á Cidadanía de Madrid.
 • Remitindo a solicitude ao Rexistro Xeral de Actos de Última Vontade, Ministerio de Xustiza, Plaza de Jacinto Benavente, 3, 28012 Madrid. O certificado será enviado ao enderezo consignado nos recadros correspondentes do modelo 790.
 • Con certificado electrónico de usuario na web do Ministerio de Xustiza.

Este modelo 790 tamén serve para solicitar o certificado dos contratos de seguros de cobertura de falecemento vixentes ao falecemento e a entidade aseguradora.

Testamento e acta de notoriedade de herdeiros

 • Que é: o testamento é o documento oficial que recolle a vontade do falecido sobre o destino dos seus bens, designando herdeiros e/ou legatarios e indicando a proporción da herdanza que corresponde a cada un deles. No caso de que o falecido non outorgase testamento, será necesaria a acta de notoriedade que recolle igualmente quen son os herdeiros.
 • Como se obtén: se a persoa falecida outorgou testamento, os seus herdeiros solicitarán unha copia autorizada do último testamento na notaría onde se outorgou. No caso de que o falecido non outorgase testamento substituirase pola acta de notoriedade expedida por un notario do último domicilio en España do falecido.

Certificados de posicións, estado actual de posicións e movementos de contas

 • Que son:
  • Certificado de posicións. Recolle todos os produtos que o falecido tiña no BBVA con saldos na data de falecemento.
  • Estado actual de posicións. Recolle os mesmos produtos con saldos na data da solicitude dos herdeiros.
  • Movementos de contas. Inclúe os movementos do último ano das contas detalladas no certificado de posicións.
 • Como se obtén: podes solicitalos a través do teu especialista de testamentarías, cuxos datos de contacto se recollen nesta guía ou en calquera oficina BBVA, cubrindo o documento de solicitude que atoparás tamén na guía. En todo caso, para que o BBVA llos entregue, o solicitante deberá identificarse e achegar o certificado de defunción, de últimas vontades e o testamento ou acta de notoriedade. No caso de fillos ou cónxuxe viúvo abondará co certificado de defunción canda o libro de familia.
 • O certificado de posicións: permite liquidar o imposto de sucesións ante o organismo recadador da comunidade autónoma correspondente.
 • O documento do estado actual de posicións: permite proceder ao reparto da totalidade dos bens depositados no BBVA na forma en que se indica no apartado 6.
 • O documento de movementos de contas: permite dar instrucións sobre o mantemento de domiciliacións, traspasos periódicos e demais ordes. Agás instrución en contra, estas non se realizarán a partir da acreditación do falecemento.
Báner central Non comisións Báner central Non comisións

0 € en comisións pola túa conta e tarxeta.

Coñece a Conta En liña sen Comisións

Consideracións que hai que ter en conta

Se o falecido fose titular de préstamos ou créditos, a substitución do titular deberá ser aceptada polo BBVA e tramitada como unha subrogación de debedor (cambio de debedor), para iso deberá acudir a unha oficina BBVA onde se lle ampliará esta información.

O pleno dominio (a propiedade plena) pode dividirse en usufruto e propiedade sen usufruto. O usufrutuario ten dereito a percibir os froitos e rendas dos saldos obxecto do usufruto (xuros, dividendos, etc.). O propietario sen usufruto conserva a titularidade dos saldos, pero non percibe os seus froitos e rendas. Para evitar problemas de índole operativa recomendámoslle converter en metálico (diñeiro) a propiedade sen usufruto e o usufruto.

A normativa tributaria vixente prevé, para efectos fiscais, a seguinte regra de valoración do usufruto:

 • Valoración do usufruto = 89 – idade do usufrutuario na data do falecemento do causante = % en pleno dominio para aplicar sobre o saldo usufrutuado, cun mínimo dun 10 % e un máximo dun 70 %.
 • Valoración da propiedade sen usufruto = 100 – valoración do usufruto. Os adxudicatarios poderán utilizar este criterio de valoración para o cálculo do importe en metálico que cada un se adxudique, ou ben indicar outros importes diferentes.

Se os interesados xa se adxudicaron no documento de adxudicación e partición de herdanza os produtos depositados no banco en proindivisión de forma conxunta (e iso aínda que na adxudicación poidan figurar porcentaxes concretas), os novos produtos abriranse a nome de todos eles en cotitulariedade. No referente ao réxime de disposición dos produtos, será o que determinen os herdeiros no momento que se subscriban os correspondentes contratos. Se os interesados prefiren a adxudicación individual (non de forma conxunta), deben solicitalo por escrito con data e sinatura de todos eles.

Se os bens están en cotitulariedade con outros que non son herdeiros, a estes correspóndelles a parte non inventariada por herdanza. Por iso, previamente ao depósito aos herdeiros, os cotitulares non herdeiros deben asinar un escrito en que indiquen que están conformes coa porcentaxe atribuída á herdanza e envíen instrucións para o depósito dos bens que como cotitular lle corresponden.

En determinados casos pode ser necesario solicitarlle indicacións adicionais ás recollidas na documentación detallada na presente guía (no caso de diferenzas de saldo, reparto de saldos pendentes…).

CTA Faite cliente CTA Faite cliente
Contas - Tamén che podería interesar Contas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Axudan a identificar o banco receptor dunha transferencia, garantindo a seguridade do proceso.
 • Puxemos á túa disposición varias funcionalidades en liña que farán máis sinxelas as túas xestións esteas onde esteas.
 • O tempo que tarda en facerse unha transferencia varía. Explicámosche todo o que envolve a esta operación bancaria.
Contas - Ferramentas Contas - Ferramentas

Ferramentas de contas