Gestions bancàries en cas d'herència o defunció

Guia d'ajuda a hereus per conèixer els passos i les gestions bancàries que cal fer en cas d'herència o defunció

A BBVA som conscients de la dificultat que pot implicar la tramitació d'una herència. Per ajudar-te, hem elaborat una guia amb informació pràctica i detallada sobre les gestions necessàries per completar el procés.

A més, posem a la vostra disposició un equip d'especialistes en testamentaries per atendre-us i resoldre qualsevol dubte que us pugui sorgir. Pots contactar-hi en els següents canals i horaris:

 • Enviant el document per facilitar les dades de contacte que trobareu a la pàgina 10 d'aquest document a l'adreça de correu: atencionherederos@bbva.com.
 • Horari d'atenció: Dilluns a divendres de 9.00 a 18.00 h.

Esperem que aquesta guia et sigui útil.

Bàner Superior Comptes Sense Comissions Bàner Superior Comptes Sense Comissions

Coneix el Compte Online Sense Comissions

Passos que he de seguir

1. Sol·licitud del certificat de posicions, estat actual de posicions i moviments de comptes.

2. Acreditació. Entrega per part del sol·licitant/hereu de la documentació necessària per a la identificació d'hereus:

 • Certificat de defunció.
 • Certificat d'últimes voluntats.
 • Testament o acta de notorietat.

3. Emissió del certificat de posicions, estat actual de posicions i moviments de comptes.

4. Sol·licitud de tramitació. L'interessat podrà iniciar la tramitació signant la nota d'encàrrec.

5. Adjudicació d'herència. Entrega per part del sol·licitant/hereu de la documentació necessària per a l'adjudicació:

 • Document públic d'acceptació i adjudicació d'herència o document privat de partició.
 • Liquidació de l'impost de successions i la carta de pagament, exempció o prescripció de l'impost.
 • Indicacions addicionals d'hereus.
 • Instruccions de cotitulars si escau.

6. Execució i repartiment. BBVA fa el repartiment i l'assignació dels béns de conformitat amb la documentació aportada en el punt anterior.

Documents que puc necessitar

Nota d'encàrrec

 • Què és: document mitjançant el qual l'interessat manifesta el seu interès a iniciar la tramitació de l'expedient de testamentaria.
 • Com s'obté: a qualsevol Oficina BBVA; l'interessat pot signar-lo en el mateix moment de la sol·licitud.

Certificat literal de defunció

 • Què és: document oficial per acreditar a BBVA la defunció. El certificat expedit ha de ser el denominat literal.
 • Com s'obté:
  • Anant al Registre Civil del lloc on s'hagi produït la defunció, portant el DNI de la persona que sol·liciti el certificat i indicant el nom/cognoms del mort, data i lloc de defunció.
  • Enviant una carta al Registre Civil, indicant el nom i l'adreça postal a què s'hagi d'enviar el certificat, fent constar a la sol·licitud el nom/cognoms i DNI de la persona que sol·licita el certificat i les seves dades de contacte, així com el nom/cognoms del mort, lloc i data de la defunció.
  • Des del web del Ministeri de Justícia, en cas de tractar-se de Registre Civil informatitzat.

Certificat d'últimes voluntats

 • Què és: document que acredita si una persona ha atorgat testament i davant quin notari. D'aquesta manera, els hereus podran adreçar-se a aquest notari i obtenir una còpia autoritzada del testament.
 • Com s'obté: una vegada transcorreguts almenys 15 dies hàbils des de la data de defunció a través del model tributari 790. El model 790 es pot aconseguir:
  • A les Gerències Territorials del Ministeri de Justícia, i/o als Registres Civils de tot Espanya.
  • Al web del Ministeri de Justícia
  • A l'Oficina Central d'Atenció al Ciutadà de Madrid.

La taxa que recull el model 790 es pot fer efectiva a qualsevol Oficina BBVA i es podrà presentar:

 • A les Gerències Territorials del Ministeri de Justícia o a l'Oficina Central d'Atenció al Ciutadà de Madrid.
 • Remetent la sol·licitud al Registre General d'Actes d'Última Voluntat, Ministeri de Justícia, Plaza de Jacinto Benavente, 3, 28012 Madrid. El certificat s'enviarà a l'adreça consignada a les caselles corresponents del model 790.
 • Amb certificat electrònic d'usuari al web del Ministeri de Justícia.

Aquest model 790 també serveix per sol·licitar el certificat dels contractes d'assegurances de cobertura de defunció vigents a la defunció i l'entitat asseguradora.

Testament i Acta de Notorietat d'Hereus

 • Què és: el testament és el document oficial que recull la voluntat del mort sobre el destí dels seus béns, designant hereus i/o legataris i indicant la proporció de l'herència que correspon a cadascun d'ells. En cas que el mort no hagués atorgat testament, serà necessària l'acta de notorietat que recull igualment qui són els hereus.
 • Com s'obté: si la persona difunta va atorgar testament, els seus hereus sol·licitaran còpia autoritzada de l'últim testament a la notaria on es va atorgar. En cas que el mort no hagués atorgat testament se substituirà per l'acta de notorietat expedida per un notari de l'últim domicili a Espanya del mort.

Certificats de posicions, estat actual de posicions i moviments de comptes

 • Què són:
  • Certificat de posicions. Recull tots els productes que el mort tenia a BBVA amb saldos a data de defunció.
  • Estat actual de posicions. Recull els mateixos productes amb saldos a data de la sol·licitud dels hereus.
  • Moviments de comptes. Inclou els moviments de l'últim any dels comptes detallats al certificat de posicions.
 • Com s'obté: pots sol·licitar-los a través del teu especialista de testamentaries, les dades de contacte del qual es recullen en aquesta guia o a qualsevol Oficina BBVA, emplenant el document de sol·licitud que trobaràs també a la guia. En qualsevol cas, perquè BBVA els hi lliuri, el sol·licitant s'haurà d'identificar i aportar el certificat de defunció, el d'últimes voluntats i el testament o l'acta de notorietat. En el cas de fills o cònjuge vidu n'hi haurà prou amb el certificat de defunció juntament amb el llibre de família.
 • El certificat de posicions: permet liquidar l'impost de successions davant l'organisme recaptador de la comunitat autònoma corresponent.
 • El document de l'estat actual de posicions: permet procedir al repartiment de la totalitat dels béns dipositats a BBVA tal com s'indica a l'apartat 6.
 • El document de moviments de comptes: permet donar instruccions sobre el manteniment de domiciliacions, traspassos periòdics i altres ordres. Llevat que s'instrueixi el contrari, aquestes no es faran a partir de l'acreditació de la defunció.
Bàner Central No Comissions Bàner Central No Comissions

0 € en comissions pel teu compte i targeta.

Coneix el Compte Online Sense Comissions

Consideracions a tenir en compte

Si el difunt era titular de préstecs o crèdits, la substitució del titular haurà de ser acceptada per BBVA i tramitada com una subrogació de deutor (canvi de deutor), per a la qual cosa cal acudir a una oficina BBVA, on s'ampliarà aquesta informació.

El ple domini (la propietat plena) es pot dividir en usdefruit i nua propietat. L'usufructuari té dret a percebre els fruits i rendes dels saldos objecte de l'usdefruit (interessos, dividends, etc.). El nu propietari conserva la titularitat dels saldos, però no percep els seus fruits i rendes. Per evitar problemes d'índole operativa et recomanem que converteixis en metàl·lic (diners) la nua propietat i l'usdefruit.

La normativa tributària vigent preveu, a efectes fiscals, la següent regla de valoració de l'usdefruit:

 • Valoració de l'usdefruit = 89 – edat de l'usufructuari a data de defunció del causant =% en ple domini a aplicar sobre el saldo usufructuat, amb un mínim d'un 10% i un màxim d'un 70%.
 • Valoració de la nua propietat = 100 – valoració de l'usdefruit. Els adjudicataris podran utilitzar aquest criteri de valoració per al càlcul de l'import en metàl·lic que cada un s'adjudiqui, o bé indicar altres imports diferents.

Si els interessats s'han adjudicat, en el document d'adjudicació i partició d'herència, els productes dipositats en el banc en proindivisió de manera conjunta (i això encara que en l'adjudicació puguin figurar percentatges concrets), els nous productes s'obriran a nom de tots ells en cotitularitat. Pel que fa al règim de disposició dels productes, serà el que determinin els hereus en el moment que se subscriguin els corresponents contractes. Si els interessats prefereixen l'adjudicació individual (no de manera conjunta), han de sol·licitar-ho per escrit amb data i signatura de tots ells.

Si els béns estan en cotitularitat amb altres que no són hereus, a aquests els correspon la part no inventariada per herència. Per això, prèviament al dipòsit als hereus, els cotitulars no hereus han de signar un escrit en què indiquin que estan conforme amb el percentatge atribuït a l'herència i cursin instruccions per al dipòsit dels béns que com a cotitular li corresponen.

En determinats casos pot ser necessari sol·licitar indicacions addicionals a les recollides en la documentació detallada en aquesta guia (en el cas de diferències de saldo, repartiment de saldos pendents…).

CTA Fes-te Client CTA Fes-te Client
Comptes - També et podria interessar Comptes - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Ajuden a identificar el banc receptor d'una transferència i garantir la seguretat del procés.
 • Hem posat a la teva disposició diverses funcionalitats en línia que faran més senzilles les teves gestions, siguis on siguis.
 • El temps que triga a fer-se una transferència varia. T'expliquem tot el que fa referència a aquesta operació bancària.
Comptes - Eines Comptes - Eines

Eines de comptes