Valor negociable

Instrumento financeiro que outorga ao seu posuidor a titularidade de determinados dereitos, e que se caracteriza por ser transmisible nos mercados. Xeralmente, agrúpanse en emisións. Por exemplo, son valores negociables as accións e as obrigas.