Valor contable

Estimación do valor dunha acción calculada segundo o balance da sociedade emisora. Resulta de dividir, a diferenza do neto patrimonial e o activo ficticio, entre o número de accións.