Valor comptable

Estimació del valor d'una acció calculada segons el balanç de la societat emissora. Resulta de dividir, la diferència del net patrimonial i l'actiu fictici, entre el número d'accions.