Strips

Cada unha das partes en que pode segregarse un valor de renda fixa. Un strip procede do principal (valor de reembolso dun bono) e o resto, dos cupóns xornais. Cada strip negóciase de forma independente, no mercado de débeda pública anotada. Desta maneira, transfórmase un título con rendemento explícito (o bono ou a obriga) nun conxunto de valores cupón cero, con rendemento implícito. O proceso de segregación é reversible, o que significa que todos os strips poden volver reagruparse formando o valor inicial. En España existe débeda pública emitida baixo esta modalidade; desde 1997, os bonos e obrigas do Estado poden ser “segregables”: de cada un extráense tantos valores como pagamentos dá dereito a recibir (un por cada cupón e outro polo principal).