Strips

Cadascuna de les parts en les quals es pot segregar un valor de renda fixa. Un strip procedeix del principal (valor de reemborsament d'un bo) i la resta, dels cupons periòdics. Cada strip es negocia de forma independent, en el mercat de deute públic anotat. D'aquesta manera, es transforma un títol amb rendiment explícit (el bo o l'obligació) en un conjunt de valors cupó zero, amb rendiment implícit. El procés de segregació és reversible, cosa que significa que tots els strips poden tornar a reagrupar-se i formar el valor inicial. A Espanya existeix deute públic emès sota aquesta modalitat; des de 1997, els bons i les obligacions de l'Estat poden ser “segregables”: de cadascun s'extreuen tants valors com pagaments dona dret a rebre (un per cada cupó i un altre pel principal).