Ordes de bolsa

Son as dadas a unha sociedade ou axencia de valores e bolsa e entidades de crédito para a compravenda de valores cotizados en bolsa, calquera que sexa o medio empregado para a súa comunicación.