Xuntas xerais de accionistas

Órgano de goberno supremo dunha sociedade; nela adóptanse por maioría as principais decisións societarias e estatutarias. Regúlase nos artigos 93 a 114 da Lei de Sociedades Anónimas. As súas facultades e funcionamento detállanse na sección Organismos societarios de toma de decisións.