Insolvencia

É a situación xurídica na que se atopa o debedor que non pode facer fronte ao cumprimento das súas obrigas por carecer de patrimonio abondo.