Indicador económico

Con este instrumento mídese unha variable da economía nun período determinado. Os investidores seguen estes indicadores para tomar as súas decisións de compra ou venda sobre os distintos activos financeiros ou os bens tanxibles.