Indicador econòmic

Amb aquest instrument es mesura una variable de l'economia en un període determinat. Aquests indicadors són seguits pels inversors per prendre decisions de compra o de venda sobre els diferents actius financers o els béns tangibles.