IIC harmonizadas (UCITS, Collective Investment in Transferable)

Fondos e sociedades de investimento estranxeiros, domiciliados nun Estado membro da Unión Europea e suxeitos á directiva europea que regula as institucións de investimento colectivo. Poden comercializarse en España entre os investidores particulares, previa inscrición nos rexistros da CNMV e a través de entidades comercializadoras.