Dobre imposición

Existe cando un feito impoñible se somete dúas veces a tributación. Existen mecanismos para atenuar este defecto.