Doble imposició

Existeix quan un fet imposable se sotmet dues vegades a tributació. Hi ha mecanismes per atenuar aquest defecte.