Dividendo extraordinario

Dividendos para repartir cuxa procedencia non son os beneficios xerados pola actividade normal de explotación da empresa, senón que se trata de beneficios de natureza extraordinaria.