Dividendo a conta

Distribución entre os accionistas de parte do beneficio previsto con anterioridade á aprobación das contas anuais. Apróbao o Consello de Administración á vista da marcha do exercicio e posteriormente será aprobada a aplicación do resultado na Xunta Xeral Ordinaria.