Dividend a compte

Distribució entre els accionistes de part del benefici previst amb anterioritat a l'aprovació dels Comptes anuals. És aprovada pel Consell d'Administració a la vista de la marxa de l'exercici i posteriorment serà aprovada l'aplicació del resultat a la Junta General Ordinària.