Desgravación

Diminución parcial ou total da base impoñible dun imposto.