Desconto financeiro

Trátase de operacións de crédito realizadas polas entidades de crédito, que se instrumentan nunha ou máis letras de cambio aceptadas polo prestameiro ou un terceiro e que a entidade de crédito desconta