Descompte financer

Es tracta d'operacions de crèdit efectuades per les entitats de crèdit que s'instrumenten en una o més lletres de canvi acceptades pel prestatari o un tercer i que l'entitat de crèdit descompta