Curva de rendementos

Gráfico que mostra a taxa interna de rendibilidade (TIR) de bonos similares, para distintas datas de vencemento. Ten o inconveniente de que non considera o risco de reinvestimento, e asume que todos os fluxos dun bono se reinvestiríanse á mesma TIR. A pendente adoita ser positiva: o normal é que as emisións a curto prazo ofrezan rendementos inferiores ás de prazo superior, aínda que non sempre é así.