Corba de rendiments

Gràfic que mostra la taxa interna de rendibilitat (TIR) de bons similars, per a diferents dates de venciment. Té l'inconvenient que no considera el risc de reinversió, i assumeix que tots els fluxos d'un bo es reinvertirien en la mateixa TIR. El pendent sol ser positiu: el normal és que les emissions a curt termini ofereixin rendiments inferiors a les de termini superior, encara que no sempre és així.