Comisión aldama

Comisión especial creada polo Goberno Español para a Transparencia e Seguridade dos Mercados Financeiros e Sociedades Cotizadas. O seu mandato principal refírese á realización de informes sobre o grao de cumprimento do código de boa conduta dos consellos de administración das sociedades cotizadas, á implantación de novos mecanismos para dotar de maior protección e seguridade os accionistas e investidores e a profundar na transparencia dos mercados financeiros.