BPA

Siglas de “beneficio por acción”. É o rendemento que recibe cada acción emitida e mídese polo beneficio neto da empresa emisora dividido polo número de accións ordinarias emitidas. É unha das variables máis importantes para valorar a rendibilidade dun investimento en accións