BPA

Sigles de “Benefici per acció”. És el rendiment que rep cada acció emesa i es mesura pel benefici net de l'empresa emissora, dividida pel nombre d'accions ordinàries emeses. És una de les variables més importants per valorar la rendibilitat d'una inversió en accions