Bonos do Estado

Débeda pública emitida polo Estado a medio prazo (entre tres e cinco anos). Teñen un valor nominal de 1.000 euros e un cupón fixo anual. A rendibilidade do bono calcularase tendo en conta o prezo efectivo pagado ao comprar o bono.