Beneficio neto

Diferenza entre a cifra de ingresos e a cifra de gastos do exercicio, despois de restar as amortizacións e os impostos.