Benefici net

Diferència entre la xifra d'ingressos i la xifra de despeses de l'exercici, després de restar les amortitzacions i els impostos.