Accionista minoritario

Por oposición ao accionista maioritario, aquel cuxa participación no capital da sociedade non acada a porcentaxe suficiente para controlar co seu voto a toma de decisións.