> 
 > 
Quadre d'amortització de préstec

Com s'elabora el quadre d'amortització d'un préstec

En la taula d'amortització d'un préstec es desglossa detalladament des del tipus d'interès que pagarem fins com evolucionarà el deute

Pot ser que soni com un concepte massa tècnic, però en el fons, el quadre d'amortització del nostre préstec no és sinó una taula que representa com evoluciona el nostre deute amb el pas del temps. En el sector financer hi ha diverses formes d'amortitzar (de retornar) els diners que una entitat bancària deixa als seus clients, encara que, a Espanya, el més comú és el mètode francès. Repassem ara en què consisteix i, sobretot, per què t'interessa conèixer com es fa una taula d'amortització d'un préstec.

Com funciona la devolució d'un préstec

En qualsevol préstec intervenen tres factors clau: el capital prestat, el tipus d'interès al qual es presta i el termini d'amortització. Aquestes tres variables combinades en una taula ens ajuden a dibuixar el nostre quadre d'amortització, que detalla mes a mes la composició de la quota.

 • Capital prestat: són els diners totals que rebem com a clients.
 • Tipus d'interès: és el preu d'accedir a aquests diners. El tipus d'interès pot ser fix (mai no canvia) o variable (evoluciona en funció d'un índex de referència, que acostuma a ser l'EURIBOR).
 • Termini d'amortització: el temps que tenim per retornar el préstec, dividit en quotes mensuals.

Com hem explicat, la taula d'amortització de préstecs se sol calcular a Espanya partint del mètode francès, que consisteix en el fet que el client sempre pagarà la mateixa quota mensual durant tota la vida del préstec. Per descomptat, això depèn del tipus d'interès que s'esculli (tipus fix o variable) i de les possibles condicions sota les quals es contracti el préstec; per exemple, algunes entitats ofereixen préstecs la quota mensual dels quals és menor durant els primers anys del préstec.

Sigui com sigui, aquesta quota mensual sempre estarà composta de dos elements: el capital que ens han prestat i que estem retornant i els interessos que paguem per aquests diners. Per tant, gràcies al quadre d'amortització podem veure com evoluciona aquest deute mes a mes, amb el pagament de les quotes, i comprovar que els interessos que paguem pel capital que hem sol·licitat representen cada mes que passa una quantitat menor de la quota que paguem, en proporció al que ens falta per retornar del préstec.

En aquest punt convé assenyalar que el cost d'un préstec és superior com més temps es triga a retornar aquests diners, ja que es paguen interessos durant més temps. Però vegem-ho tot de manera més clara amb l'exemple següent.

Exemple de quadre d'amortització

Per a l'exemple següent, simplificarem al màxim totes les possibilitats a l'hora de sol·licitar un préstec. Imaginem que necessitem 20.000 € per a un vehicle nou i acudim a la nostra entitat bancària de confiança per obtenir-los. Allà ens diuen que el tipus d'interès del préstec és del 7% anual fix i ens ofereixen retornar-lo en 10 anys. Per tant, la nostra taula d'amortització de quotes: 120.

 • Cost mensual de la quota: 232,22 €.
 • Composició de la primera quota:
  • Capital que estem retornant: 115,55 €.
  • Interessos: 116,67 €.
 • Composició de la quota número 60 (a la meitat de la vida del préstec):
  • Capital que estem retornant: 162,86 €.
  • Interessos: 69,36 €.
 • Composició de la quota número 120 (última quota):
  • Capital que estem retornant: 230,29 €.
  • Interessos: 1,34 €.

Amb aquests números veiem com ha anat canviant la composició de la quota mensual. Hem passat de pagar el 50,24% en concepte d'interessos en la primera quota al 29,8% en la quota número 60. Ja al final del termini d'amortització, els interessos que paguem amb prou feines representen el 0,5% del total de la quota mensual, és a dir, pràcticament no es paguen interessos.

A grans trets, així funciona el quadre d'amortització d'un préstec, que ens mostra que com més gran és la quantia del préstec i el termini d'amortització, més gran és la proporció d'interessos que es paguen en cada quota mensual. És, per tant, una eina molt útil per conèixer en cada moment què estem pagant i per sospesar diverses opcions a l'hora de contractar un préstec.

Finalment, cal afegir que BBVA posa a la teva disposició un simulador de préstecs perquè tu mateix puguis utilitzar-lo per saber, en detall, quin és el quadre d'amortització per al teu préstec.

Com s'elabora el quadre d'amortització d'un préstec