Com funciona una assegurança de renda vitalícia

T'expliquem les característiques i detalls d'aquest tipus d'assegurança
Dins els productes d'estalvi i inversió destinats a mantenir el nivell de vida dels treballadors jubilats hi ha les denominades assegurances de renda vitalícia. Aquesta modalitat d'assegurances garanteixen que el titular rebrà una renda periòdica fins a la seva defunció. A més, les assegurances de renda vitalícia compten amb uns interessants avantatges fiscals que repassarem juntament amb el funcionament d'aquest tipus d'instruments d'estalvi.
Bàner superior Assegurances BBVA Bàner superior Assegurances BBVA
Descobreix les Assegurances BBVA
El que més valores mereix la millor protecció.

Com funciona una assegurança de renda vitalícia

En el moment de la contractació d'una assegurança de renda vitalícia s'estableix el pagament d'una única aportació de capital (prima única) o de diverses aportacions (primes extraordinàries), depenent del tipus d'assegurança i de l'entitat asseguradora que l'ofereixi. A partir d'aquest pagament, el titular de l'assegurança es garanteix una cobertura fins a la defunció.

  • Renda vitalícia: L'assegurat rebrà una renda periòdica vitalícia mensual, trimestral o anual la quantia de la qual depèn del capital total aportat pel titular, així com de la rendibilitat de la mateixa assegurança. En aquest sentit, el més habitual és que els administradors de l'assegurança inverteixin el capital aportat en renda fixa, bons de deute públic. A més, aquesta quantia es podrà anar elevant de manera anual si el client així ho demana, o podrà romandre inalterada fins a la seva defunció.

Hi ha diferents modalitats i opcions que l'assegurat pot contractar en relació amb els seus hereus.

Hi ha diferents modalitats i opcions que l'assegurat pot contractar en relació amb els seus hereus.

  • Capital a defunció: Si així s'estableix en el contracte, en cas de defunció de l'assegurat, es pot deixar una quantitat que percebrien els seus hereus. Aquesta quantitat pot ser rebuda pels hereus en un pagament únic i, habitualment, es fixa com un percentatge de la prima aportada.
  • Reversió de la renda: Una altra modalitat que es pot produir és que, si així s'estableix en el contracte, en cas que mori l'assegurat un beneficiari rebrà la mateixa renda que l'assegurat o un percentatge d'aquesta.

Hi ha, per tant, una àmplia varietat d'assegurances de renda vitalícia ja que l'assegurat pot decidir contractar una assegurança de renda vitalícia amb capital de defunció i sense i amb reversió de la renda i sense.

La quantia de la renda vitalícia i el pagament als beneficiaris designats procedeixen del capital aportat pel titular, així com de la possible rendibilitat que aquest hagi generat. D'aquesta manera, el client pot escollir rebre una renda periòdica més gran en detriment del capital que rebran els seus beneficiaris, o reduir la seva renda vitalícia de cara a assegurar un pagament més gran per als seus beneficiaris després de la seva defunció.

Bàner central Assegurances BBVA Bàner central Assegurances BBVA
Coneix les nostres assegurances
I tria la que s'adapti més bé a les teves necessitats.

La tributació de les assegurances de renda vitalícia

Entre les particularitats de les assegurances de renda vitalícia es troben que el capital aportat, per la part assignada a capital de defunció dels beneficiaris, sempre està disponible per ser recuperat pel titular, al contrari del que passa amb altres instruments d'estalvi com els plans de pensions. El valor del dret de rescat depèn del valor de mercat dels actius assignats, per la qual cosa la cancel·lació del producte podria suposar que l'assegurat recuperés una quantitat inferior a la inicialment aportada. Per això, encara que aquesta és una possibilitat que proporciona el producte, la recomanació és no projectar-ho com un atribut d'aquest ja que implica la possibilitat d'haver d'assumir un cost de desinversió, a més d'haver d'ajustar fiscalment amb Hisenda. És essencial, per tant, respectar en aquestes assegurances el caràcter vitalici de la renda.

A més, les assegurances de renda vitalícia tenen reduccions importants en el moment de percebre la prestació, que poden arribar fins al 92% de la renda.

Les rendes periòdiques que el titular rep tenen la consideració fiscal de rendiment del capital mobiliari. Depenent de l'edat del client, aquestes rendes rebudes tributaran en un percentatge variable, segons s'indica a continuació:

Edat del client % del capital que tributa Tipus efectiu que s'aplica
Edat del client
50 - 59 anys
% del capital que tributa
28%
Tipus efectiu que s'aplica
5,32%
Edat del client
60 - 65 anys
% del capital que tributa
24%
Tipus efectiu que s'aplica
4,56%
Edat del client
66 - 69 anys
% del capital que tributa
20%
Tipus efectiu que s'aplica
3,80%
Edat del client
70 anys o més
% del capital que tributa
8%
Tipus efectiu que s'aplica
1,52%
És important ressaltar que, en cas que el titular cancel·li la seva assegurança, el rescat del capital resultant deixa de tenir els beneficis fiscals esmentats abans.
CTA Assegurances BBVA CTA Assegurances BBVA
Assegurances - També podria interessar-te Assegurances - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • T'expliquem les característiques d'una assegurança de renda vitalícia i quins són els seus avantatges.
  • Donada l'obligació de reparar danys que has causat a uns altres, una assegurança de responsabilitat civil pot ser necessària.
  • T'expliquem el seu funcionament, les seves claus i com pots identificar quina s'ajusta a les teves necessitats.
Assegurances - Eines Assegurances - Eines

Eines d'assegurances

  • Fes el teu propi exemple amb les teves actuals assegurances i descobreix quant podràs estalviar si decideixes incloure-les en el Pla EstarSeguro BBVA.