Base reguladora: Què és

T'expliquem què és i com funciona aquest factor determinant per saber quanta prestació de la Seguretat Social et correspon

Quan es pateix un accident que incapacita temporalment o totalment per a la pràctica de l'exercici laboral, així com quan s'assoleix l'edat de jubilació, totes les persones que han treballat i cotitzat almenys el període mínim exigit en cada cas a la Seguretat Social tenen dret a rebre un salari en forma de pensió. Ara bé, no tots els treballadors reben la mateixa compensació econòmica, sinó que aquesta depèn de quant hagin contribuït al sistema prèviament.

Però què és exactament la base reguladora? Es tracta d'un barem que, com diem, s'utilitza per calcular les prestacions que cada treballador té dret a percebre de la Seguretat Social. Aquest es determina en funció de les bases de cotització del beneficiari durant un determinat període de temps i la quantia de la pensió consistirà en un percentatge d'aquesta base reguladora.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

La base de cotització

Abans d'entrar en detall sobre què és la base reguladora, és important entendre el concepte de base de cotització. Aquest es recull a l'article 147 de la Llei General de la Seguretat Social i, a grans trets, es pot definir com la remuneració mensual bruta d'un treballador, ja sigui per compte d'altri o pròpia. Sobre aquesta quantitat mensual es calculen les quotes corresponents que cada treballador ha d'aportar a la Seguretat Social per poder beneficiar-se dels seus serveis.

Per què és important conèixer el concepte de base de cotització? Per una cosa molt simple: el càlcul de la base reguladora té el seu origen en les bases de cotització del treballador i la relació és directa. Atès que la base reguladora és una mitjana de determinades bases de cotització, com més elevades hagin estat aquestes, més alta serà la base reguladora (i superior la prestació que es percebrà). El càlcul de la base reguladora dependrà de la contingència per a la qual estigui sent calculada. Les normes són diferents per al cas d'una pensió de jubilació que per a una pensió d'incapacitat o una prestació per desocupació.

Com es calcula la base reguladora en cada situació laboral?

Per norma general, i com s'ha dit anteriorment, la base reguladora es calcula dividint l'import de la base de cotització del treballador durant el mes anterior a la prestació entre el nombre de dies als quals es refereix la cotització. Quan es tracta d'un treballador amb salari mensual, els dies entre els quals es divideix són 30; si té un sou diari, 28, 29, 30 o 31 dies, depenent del mes que correspongui.

Tanmateix, encara que aquests paràmetres són els que s'apliquen per norma general, existeixen diferents formes de calcular la base reguladora en funció de l'estatus en el moment de percebre una prestació econòmica:

 • Treballadors amb pluriocupació: es computen les bases de cotització de totes les empreses de les quals l'afectat rebi una nòmina d'acord amb l'aplicació del límit màxim vigent a l'efecte de cotització.
 • Treballadors contractats a temps parcial: es divideix la suma de les bases de cotització a temps parcial acreditades, sempre amb un màxim de tres mesos abans de la incapacitat, entre el nombre de dies naturals compresos durant aquest període de cotització.
  • Si el pagament de la prestació és assumit directament per l'entitat gestora o col·laboradora a causa d'una extinció del contracte, la quantia de la prestació serà l'equivalent a la que correspondria per desocupació.
 • Treballadors amb contractes per a la formació i aprenentatge, o de personal professional investigador en formació:
  • Si es tracta d'un contracte per a la formació i l'aprenentatge, la base reguladora és la base mínima de cotització del Règim General de la Seguretat Social.
  • Si es tracta de personal professional investigador en formació, la base reguladora és la base mínima corresponent al grup 1 del Règim General de la Seguretat Social.
 • Treballadors dels sectors d'artistes i professionals taurins: Es divideix entre 365 la cotització anual total anterior al fet causant de la baixa. Si no s'arriba a aquest període de temps, es calcula amb la mitjana diari del període de cotització que s'acrediti.
 • Treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris: la quantia de la base reguladora no podrà ser superior a la mitjana mensual de la base de cotització que correspongui als dies efectivament treballats durant els 12 mesos anteriors a la baixa mèdica.
 • Treballadors inclosos en el sistema especial per a empleats de la llar: es divideix la base de cotització corresponent al mes anterior a la baixa entre 30.

Base reguladora en cas d'incapacitat temporal o desocupació

En aquest cas, la base reguladora es calcula aplicant la norma general: dividir la base de cotització entre els dies del període cotitzat (28, 29, 30 o 31, segons el cas). Tanmateix, cal tenir en compte que no es cobra el 100% de la quantitat resultant, sinó que la Seguretat Social estipula el percentatge que correspon en els casos següents:

 • Malaltia comuna o accident no laboral:
  • 60 % de la base reguladora corresponent des del dia 4 fins al 20 del mes, tots dos inclosos.
  • 75 % de la base reguladora corresponent des del dia 21 en endavant.
 • Accident de treball o malaltia professional: 75% de la base reguladora des del primer dia que es té dret al cobrament.
Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Base reguladora en cas de jubilació

Per calcular la prestació econòmica que correspon a cada treballador, el primer que es fa és tenir en compte les bases de cotització a la Seguretat Social dels anys previs a la jubilació. Després d'això, es calcula la base reguladora. El 2017 es calcula dividint la suma de les bases de cotització dels 240 mesos immediatament anteriors al mes previ al fet causant entre 280. Des de 2022, el quocient serà de 300 dividit entre 350, ja que es computaran els últims 25 anys.

Finalment, a la base reguladora resultant se li apliquen uns paràmetres en funció dels anys totals cotitzats pel treballador:

15 anys cotitzats: 50% base reguladora.

35 anys i 6 mesos cotitzats: 100% base reguladora.

• Des de 2027 s'exigiran almenys 37 anys de cotitzacions per assolir el 100 % de la base reguladora.

Saber què és i com es calcula la base reguladora és fonamental per fer números i començar a organitzar el futur en funció de la prestació econòmica que ens correspondrà. Si et preocupa no haver cotitzat prou quan arribi el moment de la jubilació i, per tant, tems veure disminuït el teu nivell adquisitiu, pots recórrer a un Pla de Pensions BBVA.

Entrant a bbva.es podràs informar-te del pla de pensions més adequat per a tu en funció del teu rang d'edat i del teu perfil com a inversor. En molt poc temps podràs sol·licitar un instrument amb la garantia de BBVA i amb el qual t'asseguraràs la pensió de jubilació. A més, atès que un dels motius establerts per la llei per rescatar el fons d'un pla de pensions és un cas d'invalidesa greu, un pla de pensions BBVA també et garantirà la seva cobertura en cas d'incapacitat.

Mi Jubilación Mi Jubilación
Amb la col·laboració de l'Institut BBVA de Pensions:
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?