Nòmina: deduccions aplicables

Descobreix i coneix les deduccions que es poden aplicar a la teva nòmina
Encara que la majoria dels treballadors estan familiaritzats amb els conceptes que consten a la seva nòmina, molts no en coneixen certs elements, especialment les deduccions. Val la pena dedicar uns quants minuts a comprendre aquest aspecte, que és un dels més importants del document que reflecteix les percepcions del treballador i que té una gran rellevància a l'hora de fer la declaració de la renda. En aquest article t'expliquem amb deteniment tot el que necessites saber sobre la nòmina i les seves deduccions.
Bàner Superior Comptes Sense Comissions Bàner Superior Comptes Sense Comissions

Coneix el Compte Online Sense Comissions

Estructura i elements d'una nòmina

Abans d'explorar els diversos tipus de deduccions que apareixen en una nòmina, és important conèixer els elements que la conformen. Segons la llei, qualsevol nòmina ha de contenir una sèrie d'elements en una estructura ben definida. Per norma general, les nòmines estan estructurades de la manera següent:

 • Encapçalat: en aquesta secció apareixen sempre les dades del treballador i de l'empresa, així com el període de liquidació i l'antiguitat.
 • Meritacions: la segona secció de la nòmina conté una sèrie de quantitats que reflecteixen el salari base, els complements salarials i les percepcions no salarials. La suma de totes aquestes quantitats reflecteix el total meritat.
 • Deduccions: aquesta última secció de la nòmina conté tot el que es dedueix del salari base per obtenir el salari net d'un treballador.

Per tant, mentre que les meritacions reflecteixen el salari brut d'un treballador, les deduccions són tot el que l'empresa reté del sou del treballador per destinar a capítols. Les deduccions poden ser de diversos tipus: retencions de l'IRPF, quotes (sindicals i a la Seguretat Social), pagaments en espècie, bestretes i d'altres.

Retencions de l'IRPF

A la majoria de les nòmines, excepte en certs casos especials, l'empresa contractant fa retencions sobre el salari del treballador. Aquesta retenció suposa un avenç del pagament que el treballador haurà de fer a l'Agència Tributària com a part de l'impost sobre la renda de persones físiques (IRPF). Quan arribi el moment de fer la declaració anual de l'IRPF, el treballador haurà de pagar la part restant del tribut, o bé rebre'n la devolució corresponent si l'empresa li ha retingut més del que li corresponia pagar. És important tenir en compte que la retenció que s'aplica depèn del tram de l'IRPF que correspon al treballador segons el seu salari.

Quotes sindicals i a la Seguretat Social

D'altra banda, en les deduccions que s'apliquen a la nòmina d'un treballador poden aparèixer elements com el pagament de diverses quotes. Si el treballador està afiliat a un sindicat, se li aplica la deducció d'una quota sindical mensual. A més, a la nòmina també consten deduccions pel pagament de les quotes de la Seguretat Social. Això passa perquè el pagament a la Seguretat Social és a càrrec tant de l'empresa com del treballador. Si bé és cert que l'empresa fa front a la major part de la quota, el treballador també ha de pagar la seva part corresponent. Els elements que formen part de les quotes a la Seguretat Social i el percentatge sobre el salari base que ha d'aportar el treballador són:

 • Contingències comunes: 4,70%. Aquest apartat inclou malalties comunes, maternitat i accidents no laborals.
 • Hores extraordinàries: el 2,00% a les de força major i el 4,70% a les altres.
 • Accidents de treball: 0,00%.
 • Desocupació: l'1,55% si el contracte és indefinit i l'1,60% si el contracte és temporal.
 • Fons de Garantia Salarial: 0,00%.
 • Formació professional: 0,10%.
Servei de Mudança Central Servei de Mudança Central
Porta els teus rebuts, ingressos i més
Coneix tot el que pots fer a través del Servei de Mudança.

Un altre tipus de deduccions

A més de les retencions i les quotes de la Seguretat Social, molts treballadors poden trobar a la seva nòmina un altre tipus de deduccions: els pagaments en espècie. És molt comú que certes empreses proporcionin als seus treballadors una assegurança mèdica, xecs restaurant o abonaments de transport, per exemple. Això és el que es denomina pagaments en espècie i és una de les deduccions que poden aparèixer en una nòmina.

D'altra banda, si un treballador demana una bestreta del sou, veurà que, a la nòmina, hi consta una deducció per bestreta. Altres deduccions que poden aparèixer a la nòmina són els embargaments de l'Agència Tributària, que es donen quan aquesta entitat recorre al sou del treballador per cobrar un deute.

En definitiva, les deduccions d'un tipus o un altre consten en totes les nòmines, encara que no sempre se'ls para prou atenció. És important estar familiaritzat amb aquests conceptes per saber calcular el salari net i brut que es percep amb exactitud i planificar millor els ingressos.

BBVA no és responsable del contingut, veracitat, exactitud, suficiència, integritat o actualització d'aquest article, ja que l'han elaborat tercers aliens a BBVA. L'article té valor merament informatiu i orientatiu; en cap cas no és vinculant ni obligatori i no constitueix cap oferta comercial o compromís contractual de BBVA.

La teva nòmina a BBVA

T'oferim unes molt bones condicions a l'hora d'ingressar la teva nòmina de la mà de la Compte Nòmina Va Contigo. Però si el que desitges és portar-la a BBVA des d'una altra entitat de forma fàcil i ràpida, posem a la teva disposició nostre Servei de Mudança (a què pots accedir des de bbva.es o des de l'app de BBVA), que s'encarrega de dur a terme tot el procés de forma còmoda, ràpida i sense cap cost per a tu. Entra a bbva.es i informa-te'n.
CTA Fes-te Client CTA Fes-te Client
Comptes - També et podria interessar Comptes - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Ajuden a identificar el banc receptor d'una transferència i garantir la seguretat del procés.
 • Hem posat a la teva disposició diverses funcionalitats en línia que faran més senzilles les teves gestions, siguis on siguis.
 • El temps que triga a fer-se una transferència varia. T'expliquem tot el que fa referència a aquesta operació bancària.
Comptes - Eines amb calculadora nomina Comptes - Eines amb calculadora nomina

Eines de comptes

 • Calcula el codi IBAN de qualsevol compte bancari.
 • Calcula ràpidament el teu salari brut i net, les retencions que et corresponen o l'import de les teves pagues (mensuals i extres).