Valor teòric

És el resultat de dividir el patrimoni social entre totes les accions emeses.