Ràtio de liquiditat

Mesuren la capacitat d'una empresa per afrontar els seus compromisos de pagament a curt termini. Els més utilitzats són la ràtio corrent o de solvència (Actiu circulant / Passiu exigible a curt termini) i la prova àcida (Actius monetaris (efectiu i inversions a curt termini) / Passiu exigible a curt termini).