Fallida

Situació jurídica d'insolvència patrimonial en què es troba el comerciant, empresari individual o societat mercantil. Aquesta situació es produeix quan el passiu és superior a l'actiu i cessa, per tant, en el pagament de les seves obligacions. La declaració de fallida s'ha de fer judicialment, amb la designació a partir d'aquell moment d'un administrador judicial que es faci càrrec de l'empresa en fallida, per tal d'assegurar que el seu patrimoni respondrà, en un procés liquidatori, almenys a una part dels deutes contrets.