Productes financers

Són aquells que entren dins el finançament d'una empresa, país, etc. L'inversor els compra per obtenir-hi un guany i l'emissor els ven per captar diners amb el compromís de tornar el que li ha estat prestat i satisfer les rendibilitats promeses. El producte financer serveix per homogeneïtzar les necessitats i sobrants de diners, per posar d'acord l'oferta i la demanda.