Termini de subscripció o d'exercici de drets

Període per subscriure noves accions, transcorregut el qual es perd el dret a subscriure els nous valors.