Període de carència

Sol fer referència al període que transcorre entre l'emissió de l'emprèstit i la primera amortització del capital; rep el nom de període de carència perquè durant aquest només es paguen interessos, però no es torna principal.