Período de carencia

Adoita facer referencia ao período que transcorre entre a emisión do empréstito e a primeira amortización do capital; chámase período de carencia porque durante o mesmo só se pagan intereses, pero non se devolve principal.