PER

“Price Earning Ratio”. És un dels principals coeficients borsaris i indica la relació entre el valor del mercat de les accions dividit pel benefici d'aquestes després d'impostos.