Pay out

És la part dels beneficis d'una companyia que es destina al pagament de dividend. S'expressa en forma de ràtio i és el resultat de dividir el dividend pel benefici net i multiplicar per cent el resultat. Un “pay-out” del 50% significa que aquesta empresa reparteix la meitat dels seus beneficis nets entre els seus accionistes.