Aval

En el mercat de valors, és la garantia que ofereix l'Estat a determinats valors de renda fixa, consistent a pagar els interessos i amortitzacions del capital, si l'entitat emissora no ho fa