Valores estreitos

Son as empresas cun reducido capital e escaso número de accións onde existen problemas para comprar e vender con facilidade. Estes valores tamén son bautizados como pouco líquidos e carrexan problemas para o investidor que non os pode vender cando quere nin compralos cando o desexa.