Unit-linked

Seguros de vida en que a prima achegada polo asegurado se inviste nunha cesta de fondos de investimento. Cando se contrata un unit-linked non se adquire a condición de partícipe nos fondos que compoñen a cesta, senón a de tomador dun seguro de vida. Estes produtos están baixo a supervisión da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións.