Turbo warrants

Incorporan a posibilidade de vencemento anticipado respecto da data de vencimeinto fixada nas condicións de emisión. A devandita posibilidade de vencemento anticipado vén determinada polo establecemento dun nivel chamado nivel barreira. Cuendo o prezo do subxacente alcanza ou supera o devandito nivel barreira, prodúcese o vencemento anticipado do Turbo Warrant.