Turbo warrants

Incorporen la possibilitat de venciment anticipat pel que fa a la data de vencimeinto fixada en les condicions d'emissió. Aquesta possibilitat de venciment anticipat ve determinada per l'establiment d'un nivell trucat nivell barrera. Cuendo el preu del subjacent assoleix o supera aquest nivell barrera, es produeix el venciment anticipat del Turbo Warrant.