Título valor

Documento sobre un dereito de crédito, cuxo exercicio e transmisión están condicionados á posesión do documento.